Стартира “Национално проучване на ангажираността 2018г.” (nationalsurvey.bg), организирано от JobTiger в партньорство с компанията ни Audit Advice Associates и с медийна подкрепа на ICT Media Group.

В последните седем години, методологията на Audit Advice Associates беше успешно прилагана в проучването „ТОП ИКТ РАБОТОДАТЕЛ“, в сектора на информационните технологии и изнесените услуги (IT&BPO). Натрупаният опит и събраните данни от изследване на ангажираността на служителите в сектора, ни дават увереност, че методологията е достатъчно надеждна и резултатите са валидни, както за сравнения (бенчмаркинг), така и за диагностика на силните и слаби страни във функцията по управление на човешките ресурси в компаниите.

Ние поддържаме теорията, че ангажираността е „добавена стойност или допълнително усилие, което служителят влага в работата си, което има пряко отражение върху представянето на организацията“. На тази база развиваме методологически изследването си в дефиницията на 18 фактора (драйвера) на ангажираност и формирането на въпросите за пряка стандартизирана анкета в онлайн и печатен (на хартия) вариант. Софтуерният ни инструмент е надграден с възможности за регионални и секторни (по икономически дейности) справки и сравнения.

Няма ограничения за компаниите-участници, освен изискванията за минимум 50 участника (респондента), заради гарантираната надеждност. В проучването могат да вземат участие и компании с по-малък брой на персонала, но резултатите им ще бъдат с по-голяма статистическа грешка.