А) Според одитиращите:

  • Вътрешни – извършвани от специализирани звена по процедури, приети за стандарт в компанията;
  • Външни – извършвани от външни организации, специализирани одиторски фирми, по заявка на компанията;

 
Б) Според честота им:

  • Регулярни /планови/ – обикновено на годишна база или друг период;
  • При поискване – по решение на мениджмънта на компанията; в случай на инцидент или констатиран пропуск, за бенчмаркинг („сверяване на часовника“) и др.;

 
С) Според целите:

  • Одит на съответствието и спазването (Compliance auditing) – систематично сравнение на практиките на функцията спрямо фирмените политики и законодателството. Резултатът е доклад с разликите между това, което се изисква, и това, което се прави в компанията;
  • Одит на постоянното подобрение (Continuous improvement auditing ) – систематичен процес на идентифициране на пропуските в представянето на функцията и сравнителен анализ на това, което е в момента и това, което трябва да бъде. Резултатът от одита е доклад и списък с възможности за подобряване на ефективността и ефикасността на екипа на организационно и/или функционално ниво;
  • При сливания и придобивания – чрез систематично проучване се оценява текущото състояние на управлението на човешките ресурси в придобиваната компания, като се идентифицира, събира и разглежда критичната информация за придобиващата компания, за да се определят рисковите фактори. Резултатът е доклад с анализ на текущото състояние на компанията, оценка на рисковете, дори и в паричното им изражение, необходимостта от синхронизиране на политиките, процедурите на придобиваната компания към придобиващата, повтарящи се функции и др.

 
Одитът е сложна система от цели, процеси и методология, затова комбинацията между по-горе описаните видове е възможно и често срещано явление.