• Необходимимост от независимост;
  • Одиторските дейности трябва да бъдат бюджетирани правилно;
  • Разбиране, че има много видове одит;
  • Всеки тип одит има своя цел, обхват и може да използва различна методология;
  • Въвеждане на срокове за всяка фаза/стъпка на одита;
  • Обучени одитори;
  • Установени стандарти за HR одит;
  • Шаблон за отчитане и финален доклад;
  • Одиторите трябва да подписват споразумение за конфиденциалност и да пазят тайната на информацията;
  • Одиторите трябва предварително да се споразумеят за комуникационната стратегия.