Основното предимство на HR одита е, че отвежда функцията на HRM на едно по-високо ниво –  обвързанoст с целите, стратегията и бизнес резултатите на компанията.

Ползите, които компанията би извлякла от одита, са много, но по-важните са:
 
Стратегическо ниво:

 • Идентифицира реалния принос на HRM в Компанията;
 • Прави функцията за управление на човешките ресурси бизнес насочена и разкрива начини за по-силното й въздействие върху резултатите на компанията;
 • Осигурява обективни данни и информация за стратегическо планиране в компанията.

 

Оперативно ниво:

 

 • Помага целите на HRM да се синхронизират с корпоративната стратегия и цели;
 • Развива и подобрява имиджа на HR отдела;
 • Изяснява ролите, задълженията и отговорностите в HR отдела, открива критичните проблеми на функцията и причините за ниската производителност;
 • Насърчава екипа на отдела за по-голяма отговорност, професионализъм и настойчивост за реализация на функцията;
 • Стимулира еднаквост (стандартизация) на политиките и практиките на HRM в цялата компания;
 • Намалява разходите за HRM, чрез насърчаване на прогнозирането и планирането на функцията.

 

Административно ниво:

 

 • Дава специфични, измерими и проверими данни за текущото състояние на функцията;
 • Осигурява съответствието с правните изисквания, външните и вътрешни регламентации и професионални стандарти;
 • Извършва преглед на досиета, списъци, регистри и информация за служителите;
 • Извършва задълбочен преглед на ефективността на HRM информационната система.