HR одитите включват преглед на текущите практики, политики и процедури. Могат да включват и съпоставяне (benchmarking) на компанията с други подобни по размер и/или индустрия.

Областите, които обикновено обхваща един одит, без списъкът да е изчерпателен, са:

 • Съответствието/синхронизацията на целите, стратегиите и процедурите по HRM, с ценностите, целите и бизнес резултатите на компанията;
 • Процедурите по набиране, подбор и наемане на служители;
 • Процедурите по обучение и развитие на персонала;
 • Процедурите при напускане;
 • Системата на възнаграждения, бонуси и придобивки;
 • Системата за оценка на персонала;
 • Ангажираност на персонала;
 • Откриването и обслужаването на трудовите досиета на служителите;
 • Съответствието на процесите, процедурите и практиките по HRM, с текущото трудово законодателство на Република България и вътрешните правила и процедури;
 • HRM информационна система;
 • Други, по искане на компанията.