Одит на съответствието

 • Одит на системите
  Наличие на форми, образци, формуляри, бланки, записи, формализовани документи и досиета.
 • Одит на операциите
  Използване на образците в практиката – пълнота, актуалност, комплектност, навременност, достъпност, организация на нива на достъп и потвърждаване.
 • Одит на климата
  Изследване на реалната практика на служителите в процеса на документооборот и отношението им към функционалността на образците, в сравнение с възприятието на служителите в HR отдела за това.

 
Одит на постоянното подобрение

 • Одит на корпоративната стратегия
  • Идентифицира се съответствието на HR функцията с корпоративната стратегия и приносът й за получване на конкурентно предимство на организацията.
  • Оценява се HR функцията, относно вътрешните й силни и слаби страни и външните й възможности и заплахи, като се дефинират начините за получаване на пазарно предимство.
  • Определят се областите на одитиране за оценка на въздействието на функцията върху постигането на фирмените цели.
 • Одит на мениджърското съответствие
  • Оценяват се нагласите, отношението и практиките на мениждърите при спазването на трудовото законодателство.
  • Оценяват се нагласите, отношението и практиките на мениждърите при въвеждане, актуализация и спазването на вътрешнофирмените политики, процеси и процедури.
  • Извършва се анализ на риска на констатураните неточности и отклонения и се предлагат коригиращи действия.
 • Одит на удовлетвореността на служителите
  • Извършва се оценка и анализ на удовлетвореността на служителите по отношение на следните основни направления: информация от мениджмънта, участие при вземане на решения, възможности за кариерно развитие и усъвършенстване на уменията, заплащане на труда и придобивки, естеството на работата, условията на труд, екип, сигурност на работното място.
  • Идентификация на последствията от висока/ниска удовлетвореност на служителите от работата, вероятността за появата им и възможните вреди/щети за организацията.