Това е задълбочен анализ на функцията за управление на човешките ресурси в компанията, който има за цел да извърши независима, обективна и систематична оценка на:

  • Изпълнението на изискванията на трудовото законодателство и сродните му;
  • Постигането на целите на управлението на хората в компанията;
  • Съществуващите рискове в компанията в управлението на човешките ресурси, тяхното идентифициране и оценка взетите мерки, за да се предпази компанията и бизнесът от загуби и пропуснати ползи;
  • Добавената стойност на функцията в компанията;

Резултатът от HR одита е доклад с идентифицирани силни и слаби страни на функцията в компанията, начини и мерки за подобряване на представянето на екипа, там където е необходимо.

В последните години HR одитите се развиха, така както се развива и сама функция – от прост чеклист с Да/Не отговори за събиране на доказателства, до подробен и изчерпателен процес, който е част от вътрешния контрол в организацията и управлението на риска, част от цялостното стратегическо управление на компанията за постигане на бизнес целите й.