Audit Advice Associates (AAA) е консултантска организация, предлагаща независима експертна оценка на ефективността на стратегията, активностите и организацията на функцията „Управление на човешките ресурси“ (HRM), спрямо целите и резултатите на компанията.
 
Това, което ни рaзличава от другите, е поставянето на акцента на одиторската експертиза върху измерването и диагностицирането на реалния принос от вложените усилия и ресурси в различни дейности на Компанията, както и нейната конкурентноспособност на пазара, последваща тези усилия.
 
Нашият подход се основава на убеждението, че всяка компания е уникална със своята бизнес стратегия, целите и начините за постигането им. Прилагането на т.н. „добри практики“ не винаги са подходящи и не носят необходимата ефективност на Компанията. По-скоро са необходими „инвестирани усилия“, осъзнати и целенасочени действия, свързани с цялостната система на „Управлението на човешките ресурси“ – съвкупност от всички функции, системи и структури, произлизащите от тях поведения на персонала. Тези „инвестирани усилия“ носят на компанията истинска стратегическа пазарна стойност тогава, когато те са пряко свързани с нейните ценности, визия и цели.
 
Audit Advice Associates предлага независимо и експертно оценяване на архитектурата на системата на „Управление на човешките ресурси“, която реализира бизнес представянето на дадена компания, посредством нейните собствени критерии, измерители и мерки. В резултат на препоръките от одита, мениджмънтът може да вземе решения и да планира дейности, които да оптимизират процесите и подобрят не само вътрешните функции по управление на човешките ресурси, а и общото представяне и конкурентноспособност на бизнес-организацията.