В зависимост от целите и задачите на одита, разполагаемото време и типа на данните, които трябва да бъдат събрани, възможно е да се използва комбинация от методи за събиране и обработка на първичните данни за одита.

Тези методи включват, но не се изчерпват с:

  • Писмени източници (записи) на политики, процеси и процедури, свързани с функцията управление на персонала в компанията
  • Наблюдения на изпълнението/прилагането на правила, процедури и стандарти
  • Структурирано интервю с всички служители от HRM дирекция/отдел
  • Структурирано интервю с линейните мениджъри (представителна извадка)
  • Интервю със служители (представителна извадка)