Силната ангажираност на служителите е сред топ приоритетите във връзка с управлението на човешките ресурси в редица компании. Тя води до резултати като по-малко отсъствия от работа, задържане на служителите, повишена продуктивност, по-добро индивидуално и екипно представяне, качество на услугите, по-висока удовлетвореност, лоялност, увеличен пазарен дял, устойчив пазарен растеж, печалба.

Методологията за изследване на ангажираността е основана на одиторските програми, прилагани от Audit Advice Associates при оценяването на цялостната стратегия (или елементи от нея) по управление на човешките ресурси в конкретна компания.

Изследва се взаимодействието между три групи фактори:

  • Ангажираност на служителите в компанията по 18 ключови фактора на ангажираността.
  • Степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управлението на човешките ресурси са интегрирани в организацията.
  • Основни резултати и показатели за компанията.

Като финален резултат на компанията се предоставя доклад за състоянието на ангажираността, придружен с препоръки за подобряване на работата в тази насока.

Изследването на ангажираността успешно се комбинира и е препоръчително да се използва като част от цялостен HR одит на компанията.

Въпросник за проучване на ангажираност на служителите

Въпросникът за проучване на ангажираността се попълва от служителите на компанията и отнема не повече от 30 минути. Въпросникът съдържа въпроси от демографски характер и около 90 твърдения (напр. „В компанията ми комуникацията се насърчава.”), които проучват ангажираността на служителите в компанията в различни области (напр. Кариера, Признание, Обучение и развитие и др.).

Tвърденията се потвърждават или отхвърлят от служителите чрез пет степенна скала от “Напълно съгласен” до “Напълно несъгласен”.

За всеки служител автоматично се създават парола и потребителско име, с които биха могли да пристъпят към попълването на въпросника онлайн.

Отговорите на служителите са анонимни и се обработват заедно с отговорите на останалите служители в конкретната компания. Резултатите от проучването се използват единствено и само за обобщена, статистическа информация за ангажираността на служителите.

Въпросник за проучване на политиките и процедурите за управление на човешките ресурси, интегрирани в компанията
Въпросникът се попълва от представител на отдел Човешки ресурси с ръководни функции в компанията.
Въпросите изследват както обща демография за компанията, така и показатели, отнасящи се до степента на интегрираност на стратегиите, политиките и процедурите за управление на човешките ресурси в конкретната организация – Документирани стратегии за управление на човешките ресурси, Обучение и развитие, Управление на знанието, Възнаграждение и придобивки, Работна среда и др.).

В случай че представителят на отдел „Човешки ресурси“, попълващ въпросника, не е в състояние да предостави цялата информация, необходима за попълването на всички отговори, той може да използва съдействието на свой служител/колега, когото да покани да вземе участие в попълването на въпросника.

За допълнително потвърждаване на събраните данни, с водещата позиция Човешки ресурси в компанията, се организира кратко интервю.

Въпросник за проучване на основни резултати и показатели за компанията
Въпросникът включва 12 въпроса и се попълва от Изпълнителен директор / CEO / Управител или друго лице, представляващо компанията.

Проучването обхваща следните области:

  • Тенденции в представянето на компанията.
  • Ролята на управлението на човешките ресурси в компанията.
  • Степен на съгласуваност между бизнес стратегиите на компанията и управлението на човешките ресурси.
  • Ефективност и други.

Събраните данни от проучването се потвърждават допълнително и проверяват за непълноти и неточности, при което съответните нива в компанията (висшият мениджмънт и отдел Човешки ресурси) могат да бъдат поканени да отговорят чрез лично интервю на няколко допълнителни въпроса за предоставяне на информация.