С цел осигуряване на качеството при провеждане на одита, Audit Advice Associates изготвя документиран одитен план, включващ  дейности и стъпки, направени по предварителна уговорка с клиента, както и подходяща методология за оценяване, изцяло съобразена с нуждите на оценяваната компания.

Първата стъпка е провеждане на стандартизирани предварителни интервюта с мениджмънта, които са форма на първична диагностика на стратегията по управление на човешките ресурси и служат като база за вземане на решение от страна на управлението на компанията за следващи стъпки и действия.

Втората стъпка е пряката работа с персонала по управление на човешките ресурси и служители на компанията, на базата на попълване на стандартизирани въпросници по методиката на Audit Advice Associates. Провеждат се и структурирани интервюта от експертите с персонала за изясняване на факти, обстоятелства, процеси, отговорности и компетенции.

Трета стъпка. Крайният продукт от дейността на одитните експерти на Audit Advice Associates е „Одитен доклад“, даващ детайлна обратна връзка за ефективност, адекватност и измерими резултати на всички функции, политики и практики, за които предварително е договорено да бъдат изследвани.

Освен това, клиентите получават и консултантски предложения и разработки, свързани с конкретни казуси в организацията, както и препоръки за внедряване и последващо оценяване при нужда.

 

Диаграма на технологията на одитиране