Ние, експертите на Audit Advice Associates, считаме наличието на Етичен кодекс за необходимо условие при работа в сферата на одита и консултирането. Нашата дейност  е изградена на основата на доверието по отношение на обективността на процесите за измерване, контрола и съветване.

В работата си, ние прилагаме следните принципи:

  • Поверителност

Ние уважаваме собствеността и стойността на информацията, която получаваме в процеса на работа и не разкриваме информация, без да сме упълномощени за това от компанията.

  • Компетентност

Ние използваме целия си запас от знания, умения и опит, необходими при осъществяване на дейността по одит.

  • Обективност

Ние гарантираме висока степен на обективност при събиране, оценяване и представяне на информацията, свързана с дейността или процеса, който бива разглеждан. Нашата оценка е балансирана за всички свързани с това обстоятелства и не се влияе неоправдано от собствените ни или чужди интереси при формиране на преценката.

  • Почтеност

Ние считаме, че почтеността ни изгражда доверие, което създава основа за надеждност на преценките ни.

За всеки проект експертите ни подписват „Декларация за конфеденциалност, лоялност и неподкупност“ по образец на компанията–възложител или по вътрешен стандарт.